7 days Mandarin pronunciation with Xiaoqian – Lesson 7

Using tones when speaking Mandarin

Tones in Sentences
dà jiā hǎo!
wǒ jiào Joanna.
wǒ shì měiguó rěn
wǒ xiǎng xué hàn yǔ
fēi cháng hǎo!
xiè xie!

3rd tone sounds different when linked to the other tones.

3+1 xǐ huān (like)
3+2 měi guó
3+3 wǒ xiǎng
3+4 wǒ shì
3+ o nǎi nai (grandma)

wǒ shì měiguó rěn
wǒ xiǎng xué
xiè xie!

Neutral Tone
清声 (qing sheng) Flat, with no emphasis.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply