7 days mandarin pronunciation with Xiaoqian – Lesson 5

Pinyin – Compound Vowels

Compound Vowels

ai eye
ei hey
ao cow
ou so
an

en taken
ang Genman Angst
eng uncle
ong song
er teacher

i yi bee
ia ya yard
io
ie ye yes
iao yao i+ao
iu you i+ou

ian yan fan
in yin i+n
iang yang i+ang
ing ying Sing, English
U wu j q x y –> ü

uo wo u+o
uai wai why
ui wei wave
uan wan j q x y üan
un wen won
ue/üe yue as ü + ê

Let/s Practice

da jia hao!
wo jiao Joanna.
wo shi meiguo ren
wo xiang xue han yu
fei chang hao!
xie xie!

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply